Kallelse till ordinarie årsmöte för Djurambulansen Stockholm

Gäller huvudmedlemmar med erlagd gällande medlemsavgift.

TID:  Söndagen den 25 mars 2018, kl. 11:00

PLATS: Fruängsgårdens Servicehus G:a Södertäljevägen 5.

DAGORDNING:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för årsmötet.
 3. Val av sekreterare för årsmötet
 4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelsen godkännande
 7. Fastställande av dagordning
 8. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
 9. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 10. Verksamhetsplanering
 11. Behandling av inkomna motioner och styrelsens ev. förslag
 12. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 13. Val av ordförande på ett år
 14. Val av övriga ledamöter
 15. Val av suppleanter
 16. Val av revisor samt revisorsuppleant
 17. Val av valberedning och sammankallande (1 år)
 18. Beslut om sättet för kungörandet av årsmötesprotokollet
 19. Övriga frågor, där kan inga beslut fattas.
 20. Mötet avslutas

Verksamhetsberättelse och övriga årsmöteshandlingar kommer att finnas i lokalen vid årsmötet.Anledningen till beslut ovan är för att minimera kostnaderna för utskick då vi behöver vara aktsamma om våra utgifter.

För vår planering av kaffe, sittplatser etc önskar vi att du meddelar din närvaro till: ordforande@djurambulansen-stockholm.se senast måndagen 19 mars.

Huddinge 2018-02-06

Välkomna!

Djurambulansen Stockholm

« Föregående
 
Nästa »

Leave a Reply