Kallelse till ordinarie årsmöte för Djurambulansen Stockholm

TID:             Söndagen den 26 mars 2017, kl. 11:00

PLATS:        Fruängsgårdens Servicehus G:a Södertäljevägen 5.

DAGORDNING

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för årsmötet.
 3. Val av sekreterare för årsmötet
 4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelsen godkännande
 7. Fastställande av dagordning
 8. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
 9. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 10. Verksamhetsplanering
 11. Behandling av inkomna motioner och styrelsens ev. förslag
 12. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 13. Val av ordförande på ett år
 14. Kassör vald på två år till 2018
 15. Val av övriga ledamöter
 16. Val av suppleanter
 17. Val av revisor samt revisorsuppleant
 18. Val av valberedning (3 st. varav 1 sammankallande) (1 år)
 19. Beslut om sättet för kungörandet av årsmötesprotokollet
 20. Övriga frågor, där kan inga beslut fattas.
 21. Mötet avslutas

Verksamhetsberättelse och övriga årsmöteshandlingar kommer att finnas i lokalen vid årsmötet.

Anledningen till beslut ovan är för att minimera kostnaderna för utskick då vi behöver vara aktsamma om våra utgifter.

För vår planering av kaffe, sittplatser etc önskar vi att du meddelar din närvaro till medlemsansvarig, medlemsansvarig@djurambulansen-stockholm.se senast tisdagen 20 mars.

Välkomna!

Djurambulansen Stockholm

Styrelsen

« Föregående
 
Nästa »

Leave a Reply